بعضی ها این روزها می خواهند حواسمان را ار مسائل مهم تری پ