ستاره ی پرتقال ، برای ابراز هم دردی با یک کودک که تومار د