از صبح که در قوطی ابی را باز کردم همینطور داری مقدمه میچی