فریبرزم 20 سالمه می خوام جالب ترین خاطره ام رو از آمپول ز