عزیز دلم..همنفسمهمه امید  و ارزوی من..دلم بد برات تنگ شدهدرد...

عزیز دلم..همنفسم

همه امید و ارزوی من..دلم بد برات تنگ شده
دردت تووووی جووونم..دوستت دارم..عمرم..