ویژه کنید
عکس و تصویر ایـ ـ ــن روزهــــ ـا همــه #سیـــاســـے شــ ــده انــد از #منــاظـــره ها مـــــ ےگــوینـ ...

ایـ ـ ــن روزهــــ ـا همــه #سیـــاســـے شــ ــده انــد از #من...

ایـ ـ ــن روزهــــ ـا
همــه #سیـــاســـے شــ ــده انــد
از #منــاظـــره ها مـــــ ےگــوینـ ـ ــد
از #انتخــابـــاتــــــــ
امـــا #تــــو ...!
هـــم چنــ ـــان
در پیـ ــ ــچ و تــ ـابـــــــ #زلفـــــــ مـــــن مـ ـ ـــانـ ــده اے
و مـ ـ ــن ...!
دلتنگـــــ #صدایتـــــــ #چشـــمــ_هـایتــــــ، #دستـــــ هـاو #گـــرماےآغـــوشتــــــ ...
#رأےمـــن ایـ ـن #دوره و براے #همیشـــه_تــــو هستـــے
مگـ ــر مــے شـ ـ ــود #تـــــو
#کانــدیـــدبــرتــردلــــم بــاشــــ ے
و #من بـــه #تـــو_رأےنـــدهـــم
#رئیــس_جمهـــــورمـ که چـه عـ ـ ـ ــرض کنــ ــم
#تـــــورئیــــس_قلبــــــمــے ❤ ️
آخـ ـــر #ذهنتـــــ که #مشغــــول باشــد
چـــه فــ ــرقــــے مـــــ ے کنـــد!
#کــه!؟ چــــه!! مــــےگویـ ـ ـــد!!! ؟
#اصلــــح_مـــــن #تــــو هستــــے
#مـــن بـــه #تــــو_رأےمـــےدهــــم ...!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...