بااجازه ی همتون قراره برم مشهد. امام رضا طلبیده!!! براتون