دلم می خواد آقا جون، مشهدتُ ببینم / با زائرات کنار سقاخون