وقتی کاری انجام نمی شه ، شاید خیری توش هست ، صبر کن