الهی به حق شش ماهه ارباب بیماران از شیعیان مولا علی الخصو