پلکاتو بهم نزدیک کن اگه تونستی بخونی بزن لایک رو به افتخا