دیروز به پدرم زنگ زدم. هر روز زنگ می زنم و حالش را می پرس