عشق مقدسه و عاشق بودن بسیار سخت.....الهی همه ی عاشقا به و