افتتاحیه لیگ برتر افغانستان و حضور آزاد و شاد مردان و زنا