اگه چیزی که آقا زاده ها ازش برخوردارن اسمش حق حیاته پس لا