تصویری ساختگی از حمله سواران سنگین اسلحه ساسانی به همراه