برایـــــ عبور از سیمـــ خاردارهای دشمنـــــ باید از سیمـ