ویژه کنید
عکس و تصویر ➽✘هِـ₰ـHēHــ₰ـهِ➽✘ ☜♔ 😐 تــــــــو به #مــــــن هیـــچ دِِینی نداری…🌸 هیــچی …✘ ☜اگـر 🍀 عاشقـت شــــــدم ...

➽✘هِـ₰ـHēHــ₰ـهِ➽✘ ☜♔ 😐 تــــــــو به #مــــــن هیـــچ دِِینی نداری...

➽✘هِـ₰ـHēHــ₰ـهِ➽✘
☜♔ 😐 تــــــــو به #مــــــن هیـــچ دِِینی نداری…🌸
هیــچی …✘
☜اگـر 🍀 عاشقـت شــــــدم ~>
خـــــــودم خــــواستم …🚶 👣 ☞➦
🌺 اگـر هم #دنــــــیامو با تــــو👅 سـاختــــــم ~> 🗣
#خــودم خــواستم.. ⇱➲
#ولـــــــی …➫➻👀
⇇⇜🍃 تو مـَـــدیونی
⇎↻بـه همـه #کسـایی کـه بعـد🌿 از تـو از تــــه دل #بهـم گفتــن😐 : 😏 دوســـتت دارم …🖕 ⇊
⇆و مـــن پوزخند زدم و رد #شـــــُــــدم➲➲


‧٠•◆●♦ ▶ ┃💙 BiTaaW 💙 ┃◀ ♦ ●◆•٠‧

Loading...