نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

🍁 🍁 انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرمﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ،ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ،اشکیﺭﺍ ﭘﺎک ...

🍁 🍁 انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرمﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ،ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ،اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند شعبانﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ رمضان! دی باشد و یا اردیبهشت! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ،ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ،اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند شعبانﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ رمضان! دی باشد و یا اردیبهشت! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ،ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ،اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

#مـــــرد باش ﭼﻪ ﻓﺮقی میکند: محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ رمضان شهریور باشد و یا دی دسامبر باشد و یا ژوئڹ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی #ﺩلـی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩی، اشکی ﺭﺍ پاک کردی، مَـــــردی ...

#مـــــرد باش ﭼﻪ ﻓﺮقی میکند: محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ رمضان شهریور باشد و یا دی دسامبر باشد و یا ژوئڹ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی #ﺩلـی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩی، اشکی ﺭﺍ پاک کردی، مَـــــردی 😪 👌

🔸 انسان باش... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند؟ محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! شهریور باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی، ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ، اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ...

🔸 انسان باش... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند؟ محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! شهریور باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی، ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ، اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی..

انسان باش ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر تیر باشد و یا دی دسامبر باشد و یا ژوئن ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ﺩلی ﺭﺍ به دﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ اشکیﺭﺍ پاک کردﯼ ...

انسان باش ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر تیر باشد و یا دی دسامبر باشد و یا ژوئن ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ﺩلی ﺭﺍ به دﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ اشکیﺭﺍ پاک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

انســـان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ اشکی ﺭﺍ ﭘﺎک ...

انســـان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ اشکی ﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ "انسانی" ...

انسان باش... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند؟ محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! شهریور باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی، ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ، اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

انسان باش... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند؟ محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! شهریور باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی، ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ، اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

‌انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ شعبان تیر باشد و یا آبان دسامبر باشد و یا ژوئن؟!! ﻫﺮ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ دستی ﺭﺍ ﮔرفتی دلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍشکی ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ...

‌انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ شعبان تیر باشد و یا آبان دسامبر باشد و یا ژوئن؟!! ﻫﺮ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ دستی ﺭﺍ ﮔرفتی دلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍشکی ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

انسان باش... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند؟ محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! شهریور باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی، ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ، اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

انسان باش... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند؟ محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! شهریور باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی، ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ، اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرمﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ،ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ،اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرمﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ،ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ،اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

تیام: انسان باش... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند؟ محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! شهریور باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی، ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ، اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ...

تیام: انسان باش... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند؟ محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! شهریور باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی، ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ، اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ، ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ؛ اشکی ...

انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ، ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ؛ اشکی ﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

🍁 @hosen_panahy انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرمﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ،ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ،اشکیﺭﺍ ﭘﺎک ...

🍁 @hosen_panahy انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرمﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ،ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ،اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی...

انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرمﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ،ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ،اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی... ...

انسان باش ... ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ کند محرمﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ صفر! تیر باشد و یا دی! دسامبر باشد و یا ژوئن؟ ﻫﺮ ﺭﻭزی که ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ،ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ،اشکیﺭﺍ ﭘﺎک کردﯼ ﺍﻧﺴﺎنی... 💙

انسان باش ﭼﻪ ﻓﺮقـی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ شعبان مرداد باشد و یا شهریور دسامبر باشد و یا ژوئن ﻫﺮ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍشکـی ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ...

انسان باش ﭼﻪ ﻓﺮقـی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ شعبان مرداد باشد و یا شهریور دسامبر باشد و یا ژوئن ﻫﺮ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍشکـی ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧــی 🌹 🌹

انسان باش ﭼﻪ ﻓﺮقـی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ شعبان تیر باشد و یا آبان دسامبر باشد و یا ژوئن ﻫﺮ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍشکـی ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ...

انسان باش ﭼﻪ ﻓﺮقـی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ شعبان تیر باشد و یا آبان دسامبر باشد و یا ژوئن ﻫﺮ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍشکـی ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧــی

انسان باش ﭼﻪ ﻓﺮقـی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ شعبان تیر باشد و یا آبان دسامبر باشد و یا ژوئن ﻫﺮ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍشکـی ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ...

انسان باش ﭼﻪ ﻓﺮقـی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ شعبان تیر باشد و یا آبان دسامبر باشد و یا ژوئن ﻫﺮ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺍشکـی ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ #ﺍﻧﺴﺎﻧــی