یکی از دلایل اعتیاد در زنان رشد نیافتن مهارت های لازم برا