المان بسیار اماده برای گرفتم جام است...نظر شما چیه لطفا ک