بچه ها فکر کردم شما هم مثل من جمعه ها ظهر حوصلتون سر میره