یا گوگل نمیدونه من چی میخوام بخرم یا خودشو میزنه به نفهمی