به چیزی لایک میدهم که اگر قرار شد برایش مجازاتم کنند هم خ