رییس جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن جنایات صهیونیست ها