آدم فضایی تو اتاقش نشسته بود و کتاب ترسناک میخوند.