📸 محل قرارگرفتن اُسرای اهل بیت در مجلس یزید لعنة الله علی