آیت اله حایری شیرازی: مذاکره کنندگان را از نوع ابوموسی اش