چند جمله از ته دلم...................... اونی که از من گذ