ویژه کنید
عکس و تصویر #انسان_ها به میزان حقارتشان #توهین میکنند، به میزان #فرهنگشان #عشق میورزند ، و به میزان ...

#انسان_ها به میزان حقارتشان #توهین میکنند، به میزان #فرهنگشان...

#انسان_ها
به میزان حقارتشان #توهین میکنند،

به میزان #فرهنگشان #عشق میورزند
،
و به میزان #کمبودهایشان #آزارت میدهند...

هرچه #حقیرتر باشند،
👈 بیشتر توهین میکنند تا حقارتشان را جبران کنند!

هر چه فرهنگشان #غنی_تر باشد،
👈 بیشتر به دیگران عشق هدیه میدهند ...

و هرچه هویّتشان عمیق تر باشد
#محترمانه تر رفتار میکنند؛🙏

به اندازه درکشان میفهمند
و به اندازه شعورشان به باورها و حرف هایشان عمل میکنند.👌

#پایان

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...