مرتبط بادیدار استانداربوشهر بایکی از سران فتنه ،نامه عزیز