خدایا قسمت میدم به حق همین شب عزیز،به پنج تن آل عبا،به دل