تمام وصییتم به تو این است "خوب بمان"از ان خوبی هایی که من