درگذشت هموطنان مظلوم در اثر زلزله شهرهای استان کرمانشاه ر