خدایا! تو دنیای ما آدما، یه حالتی هست بنام "کم آوردن" ولی