ویژه کنید
عکس و تصویر #دلـم داره پـَر میکشـه واسـه #دستـای پُـر از امنیـیتـت #جـانِ #جـانـانـم! #وقتـی قفـل میشـن بیـنِ ...

#دلـم داره پـَر میکشـه واسـه #دستـای پُـر از امنیـیتـت #جـانِ #جـ...

#دلـم داره پـَر میکشـه واسـه #دستـای پُـر از امنیـیتـت #جـانِ #جـانـانـم! #وقتـی قفـل میشـن بیـنِ انگشـتـام #میتـونـم بـا همـه #دنیـا واسـه داشتنـت بجنگـم #مـرد مـن ، #دلـم بغلـتُ میخـواد کـه گُـم شـم تـوش #کـه حَـل شـم تـوش #اونقـدر گـریـه کنـمُ بگـم واسـت از لحظـه #لحظـه شبـایی کـه بـا یـادت صبـح شـد #کـه بگـم هـر ثـانیـش چـه #جهنـمی بـود بـدون تُ کـه بگـم از #هِـق هِـق هـای شبـونـم #کـه راه گلـومُ بنـد مـی آورد شبـا #اصلا انگـار شـب رو سـاختِ خُـدا #واسـه خفگـی #دلتنگـی اونـم تـو شـب انگـار هـم راه گلـو رو #میبـنده هـم قلبـتُ #وقتـی #تُ نیسـتی انگـار همـه اعضـای بـدنـم #لـج میـکنن مثـل مـن کـه #حـوصـله هیـچ کـاری رو نـدارم چـون نیستـی ... #اونـا هـم عملکـردشـون بـه #تُ بستگـی داره ! #بـه بـودنت! #بـه حـس کـردنِ #نفسـهـات کنـارم! #میبینـی-چطـور-شـدی-عـامـل-حیـات-دلبـر؟!

Loading...