دولت اعلان کرده برای بازسازی منازل مسکونی وام پرداخت میشود ....

دولت اعلان کرده برای بازسازی منازل مسکونی وام پرداخت میشود .

وامی که بایدپرداخت شودیعنی باهمان امکانات وتعرفه که درسراسرایران به بافتهای فرسوده تعلق میگیرد یعنی هیچ فرقی بابقیه وضعیت عادی دراین برهه اززمان نداردچه کسی میخواهدآنرابپردازد؟!ازکجابیاورند؟!

موضوع مهمتراینکه این همه بودجه وهزینه وکمک های نقدی که بحساب حلال احمر وبقیه نهادهای دولت واریزشدبغیرازمایحتاج مردمی کجامیخواهندمصرف شونداین قسمت ازهزینه هاسهم جیب های چه کسانیست ؟!
چه کسانی میخواهندازاین سرمایه هاسودببرند؟!

که میخواهیدمثل بقیه مردم درشرایط عادی فقط وام دراختیارشان قراردهید نه کمک بلاعوض؟!
شرمت باد....
ازخدابترس که روزی گریبانتان گرفته خواهدشد!!!!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...