خوبی دایناسورها این بود که همون اول تا دیدن اوضاع اینجوری