#ارید اعشگ حضرتک والعشگ بلوه..#واطرزلک سنینی الحلوه والمره. ...

#ارید اعشگ حضرتک والعشگ بلوه..

#واطرزلک سنینی الحلوه والمره. . #یل بیه احسک وانت غیر احساس. . #لاتحسبنی عاشگ منغلب بامره. . #حاچینی بعقل واتشوف بیه شیوخ. . #واحسبنی احبک هیچ ع الفطره.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار