دختـر دار ڪہ بشـم...:woman:از ڪوچیڪیش اینقـدر بغلـش میڪنم ڪہ...

دختـر دار ڪہ بشـم...:woman:

از ڪوچیڪیش اینقـدر بغلـش میڪنم ڪہ دیگـہ بـہ بغـل یـہ غـریبـہ پنـاه نبـره...:fisted_hand_sign: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: اینقـدر بـاهـاش راحـت میشـم ڪہ نـره بـا یڪے دیگـہ درد دل ڪنـہ و همـہ حـرفـاشـو بـہ خـودم بـزنـہ...:thumbs_down_sign: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: اگـہ یـہ روز سیگـار دستش ببینـم...:smoking_symbol: بجـاے اینڪہ بـزنـم تـو گـوشش...:ear: خـودمـم سیگـار میڪشـم تـا اونـم خجالت بڪشـہ و لب بـہ سیگـار نـزنـہ...:open_hands_sign: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: وقتـی جـایـے بـره و دیـر بیاد...:new_moon_with_face: بجـاے اینڪہ سـرش داد بـزنـم میـرم بغلـش میڪنم و میگـم داشتـم از نگـرانے میمـردم ڪجـا بودے دختـرم...:crying_face: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: یـہ ڪارے نمیڪنـم ڪہ بهـم دروغ بگـہ... اینقـدر بـاهـاش خـوب میشـم ڪہ جـرعـت گفتـن حقیقتو داشتـہ بـاشـہ...:smiling_face_with_smiling_eyes: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: نمیزارم هیچـوقت بـالشتش خیس بـاشـہ... بجـاش همیشـہ شـونـہ ے خـودمـو خیـس کنه...:droplet: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: بجـاے اینڪہ بهـش بگـم چـرا اینقـدر گـوشـے دستتـہ...:mobile_phone_with_rightwards_arrow_at_left: یـه ڪارے میڪنم ڪہ دیگـہ از تنهـاییش بـہ گـوشیش پنـاه نبره...:no_mobile_phones: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: اگـہ یـہ روزے عـاشـق شـد...:heavy_black_heart: یـہ ڪارے میڪنم بـہ جـای اینڪہ بـہ دوستـاش بگـہ اولیـن نفـر بـہ مـن بگـہ...:white_up_pointing_backhand_index: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: هـر ڪار اشتبـاهـے ڪہ انجـام بـده... بهـش میگـم دختـرم مـن پشتتـم و تنه ات نمیـزارم...:raised_hand: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: یـہ ڪارے میڪنم اینبـار پسـرا...:boy: بگـن ڪاش مـا دختـر بـودیم نـہ اینڪہ دختـرم آرزو ڪنـہ ڪہ ڪاش پسـر بـود...:face_with_tears_of_joy: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: بـہ همـہ میفهمـونـم...:busts_in_silhouette: دختـر مـن میتـونـه:flexed_biceps: خـوشبخت بـاشـہ...:dancer: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: یـہ ڪارے میڪنم هیچـوقت:heavy_multiplication_x:️ تـہ دلـش نگـہ ڪاش مـن...:happy_person_raising_one_hand: جـای فُـلان دوستـم بـودم‌ و بع دش بـزنـہ زیـرِ گـریـہ...:loudly_crying_face: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: هـر ڪارے هـم انجـام بـده...:syringe: بهـش نمیگـم آبـرومو بـردے:pouting_face: شنیـدن هیـچ چیـزے واسـہ یہ دختـر بہ اندازه شنیـدن ایـن ڪلمـہ سخت نیست...:upside-down_face: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: نمیزارم حسرت هیچـے تـو دلـش بمـونـہ...:no_entry: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: بـہ جـاے اینڪہ تـو خونـہ بمـونـہ و دلـش بگیـره... همـش میبـرمـش بیـرون و بـاهـاش قـدم میـزنـم...:two_women_holding_hands: و بـهش میگـم دختـرم غمـت نبـاشـہ مـامـانت همـہ جـا بـاهـاتـہ پشتتـہ مثلِ یـہ ڪوه...:mount_fuji: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: بـہ یـادِ همـہ بـدبختیاے جـوونیـہ خـودم... بـراے دختـرم هیـچ ڪم و ڪثرے نمیـذارم...:no_entry_sign: ★ دختـر دار ڪہ بشـم...:woman: یـہ ڪارے نمیڪنم ڪہ بگـہ ڪاش مـامـان مـن ایـن نبـود...:face_with_no_good_gesture: ★ دختـر دار ڪہ بشـم.........:woman: آره اگـہ دختـر دار شـدم نمیـزارم دختـرم حتـے یڪ ثانیـہ هـم مثلِ قـدیمـاے خـودم زنـدگی ڪنـه #Fadi️

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار