میگن عشق مقدسه، عشق واقعی مادره،بعد از خدا باید پرستیده ب