⭕ ️ سردار حاجی زاده: پهپاد را در داخل می سازیم اما سنگ پا