وقتی به مشکلاتم فکرمیکنم میخوام خودکشی کنم :( . . . ولی و