بازم فردا باید منتظر بمونم یک ثانیه اون گوشه نیمکت نشونت