خدا وقتی خدا است که سرور تو باشدو تو بنده ی خاصش باشی آن خدا...

خدا وقتی خدا است که سرور تو باشدو تو بنده ی خاصش باشی آن خدایی که تو را بنده ی خاص نداند خدا نیست .

چون نشان بیان از سردرون است.