ما مختاریم آنقدر جنون به ملاک (جنون فدای ملاک وگرنه بی ملاک ...

ما مختاریم آنقدر جنون به ملاک (جنون فدای ملاک وگرنه بی ملاک جنون را هم می کشیم) داریم که گردن شمر را همچون گردن شما می کنیم.