من دیگه حرفی ندارم ودیگر هیچ. صبح همه به خیر و خوشی