آدما ساعت شنی نیستند که سرو تهشون کنی دوباره از اول شروع