نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم

💚 سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم💚

💚 سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم💚

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم💜 💜

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم💜 💜

سبحان الله وبحمده💛 💛 سبحان الله العظیم

سبحان الله وبحمده💛 💛 سبحان الله العظیم

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم 💙

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم 💙

سبحان الله وبحمده سبحان الله عظیم

سبحان الله وبحمده سبحان الله عظیم

بگو سبحان الله(قل سبحان الله)

بگو سبحان الله(قل سبحان الله)

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم

واقعا سبحان الله داره . . . سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ...

واقعا سبحان الله داره . . . سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ...

سبحان الله سبحان الله

سبحان الله سبحان الله

سبحان الله و بحمده سبحان الله عظیم

سبحان الله و بحمده سبحان الله عظیم

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم

بفرستش، میره و فراموشش میکنی اما روز قیامت با زیادی ثوابش غافلگیر میشی: )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( ...

بفرستش، میره و فراموشش میکنی اما روز قیامت با زیادی ثوابش غافلگیر میشی: )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )استغفرالله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )سبحان الله( )لااله الاالله( )لااله الاالله( )لااله الاالله( )لااله الاالله( )لااله ...

سلام روز قیامت با زیادی ثوابش غافلگیر میشی: (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان ...

سلام روز قیامت با زیادی ثوابش غافلگیر میشی: (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) ...

بخونش میره و فراموشش میکنی اما روز قیامت با زیادی ثوابش غافلگیر میشی: (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) ...

بخونش میره و فراموشش میکنی اما روز قیامت با زیادی ثوابش غافلگیر میشی: (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله ...

بفرستش، میره و فراموشش میکنی اما روز قیامت با زیادی ثوابش غافلگیر میشی: (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) ...

بفرستش، میره و فراموشش میکنی اما روز قیامت با زیادی ثوابش غافلگیر میشی: (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (استغفرالله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (سبحان الله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله الاالله) (لااله ...

سبحان الله سبحان الله سبحان الله

سبحان الله سبحان الله سبحان الله

سبحان اللهِ سبحان اللهِ سبحــان الله...

سبحان اللهِ سبحان اللهِ سبحــان الله...

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.