کی گفته لنگپولیس از نظر اماری از استقلال برتر نیست؟؟؟؟